ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η New Energy Partners (εφεξής «Εταιρεία») δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται την ιδιωτικότητά σας και συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016), ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 25 Μαΐου 2018.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξηγεί τα είδη των προσωπικών δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία, τους τρόπους που τα συλλέγει, χρησιμοποιεί, διαχειρίζεται και προστατεύει, καθώς και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η New Energy Partners

Η Εταιρεία χειρίζεται, διατηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα πελατών της, μόνο κατ’ εντολή τους και για την εκτέλεση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών. Η συλλογή από την Εταιρεία των προσωπικών δεδομένων πελατών περιορίζεται στα απαραίτητα για την επίτευξη του προαναφερόμενου σκοπού.

Με τη συμπλήρωση των στοιχείων για έναρξη μίας επένδυσης, η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα (όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κ.α.), καθώς και έγγραφα που βοηθούν στην εξακρίβωση της ταυτότητας των πελατών, όπως για παράδειγμα το διαβατήριο ή δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ή λογαριασμοί που πιστοποιούν τη διεύθυνση των πελατών κλπ. καθώς και πληροφορίες που αφορούν τα εισοδήματά τους, τα περιουσιακά τους στοιχεία, τους επενδυτικούς στόχους κ.α. προκειμένου να αξιολογήσει το επενδυτικό προφίλ των πελατών.

Πληροφορίες που επεξεργάζεται η New Energy Partners

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τις πληροφορίες των πελατών της μόνο με την συγκατάθεσή τους ή όταν έχει άλλο νόμιμο λόγο για τη χρήση αυτών, όπως στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο:

  • Όταν είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες για την εκτέλεση των συμβάσεων μας με τους Πελάτες
  • Όταν είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες για να συμμορφωθούμε με μια έννομη υποχρέωση
  • Όταν είναι απαραίτητο να επιδιώξουμε τα έννομα συμφέροντα μας
  • Όταν θεωρούμε ότι η χρήση των πληροφοριών σας όπως περιγράφονται είναι προς το δημόσιο συμφέρον, π.χ. για το σκοπό της πρόληψης ή εντοπισμού εγκληματικών πράξεων συμπεριλαμβανομένης της απάτης και του οικονομικού εγκλήματος, π.χ. χρηματοδότηση τρομοκρατίας και ξέπλυμα χρήματος

Η διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτους από την Εταιρεία είναι δυνατή μόνο εφόσον:

  • είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης με τον Πελάτη, ή
  • είναι απαραίτητη από το Νόμο, ή κανόνα δικαίου ή δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία, ή
  • γίνεται κατόπιν αίτησης του Πελάτη

Στις περιπτώσεις που η Εταιρεία χρησιμοποιεί τρίτο πρόσωπο, προμηθευτή ή εμπορικό συνεργάτη κατά την παροχή υπηρεσιών στον Πελάτη, λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι το τρίτο πρόσωπο επεξεργάζεται ή/και διατηρεί προσωπικά δεδομένα Πελατών με σύννομο και θεμιτό τρόπο.

Διάρκεια διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την Εταιρεία αποθηκεύονται για το ελάχιστο χρονικό διάστημα 5 ετών, που επιβάλλει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, και σε κάθε περίπτωση δεν θα διατηρούνται περισσότερο από όσο είναι αναγκαίο.

Ασφάλεια των δεδομένων

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα μέτρα ασφαλείας επανεξετάζονται και τροποποιούνται κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο. Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς. Για την προστασία των πληροφοριών που ανταλλάσσει με τους πελάτες της, η Εταιρεία χρησιμοποιεί την αποκρυπτογράφηση δεδομένων SSL (Secure Socket Layer). Αυτός ο τύπος τεχνολογίας κωδικοποιεί τα αρχεία κατά την ηλεκτρονική μεταφορά τους, έτσι ώστε να μην υποκλαπούν από τρίτους. Εκτός από την τεχνολογία SSL, χρησιμοποιούνται και άλλα συστήματα ηλεκτρονικής ασφάλειας, όπως firewalls και συστήματα ταυτοποίησης στοιχείων (για κωδικούς πρόσβασης, usernames κλπ).

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Η Εταιρεία διασφαλίζει κατά το δυνατόν ότι τα δεδομένα που τηρούνται είναι ενημερωμένα και ακριβή και περιορίζονται στο αναγκαίο μέτρο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται. Ως υποκείμενα των δεδομένων δύναστε να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Ενδεικτικά, δύναστε να αιτηθείτε αντίγραφο των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και να ασκήσετε το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, καθώς και εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών.

Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τους όρους χρήσης, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, ή οποιαδήποτε άλλη ανακοίνωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.