Πού επενδύουμε

Φιλοσοφία μας είναι, η αξιοποίηση των ώριμων τεχνολογιών με στόχο την παραγωγή σταθερών κερδών για όλους.

Το fund «NEC» επενδύει σε έργα υποδομών που έχουν ως αντικείμενό τους την Ελληνική ενεργειακή μετάβαση και συγκεκριμένα σε τρεις τομείς:

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας:
Ηλιακή ενέργεια, υδραυλική ενέργεια (μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί), αιολική ενέργεια, γεωθερμική ενέργεια, έργα βιομάζας και βιοαερίου και άλλες
Εξοικονόμηση Ενέργειας:
Εταιρίες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs), έργα οδοφωτισμού, ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, συμπαραγωγή και έργα αποθήκευσης ενέργειας
Νέες Τεχνολογίες:
Ψηφιοποίηση και υπηρεσίες δικτύων, ηλεκτροκίνηση, πλατφόρμες εμπορίας ενέργειας, άλλες ενεργειακές τεχνολογίες (π.χ. ηλιοθερμικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας CSP)